BSH CHeerleaders

Klubový web na  
 
Spoluhráči.cz klub BSH CHeerleaders O SPORTU

BSH CHeerleaders – O SPORTU

Možné akce:

O SPORTU


Co je cheerleading

Anglický termín "cheerleading" vznikl spojením dvou termínů:

cheer + leading = povzbuzování + vedení

V cheerleadingu šlo původně o vedení diváků k organizovanému povzbuzování na sportovních akcích, do češtiny se však poněkud nepřesně překládá jako "roztleskávání". Pro mnohé tak bývá překvapením, že součástí tohoto sportu je i jiná aktivita, než právě tleskání. Vlastně se dá říci, že v současné době tvoří "tleskání" pouze okrajovou součást tohoto sportu. A snad i proto, aby se „roztleskávačky“ vymanily ze stereotypního pohledu, označují samy sebe přesnějším anglickým termínem cheerleaders.

Cheerleading je poměrně komplexní sportovní aktivita sestávající z několika různých činností. Patří sem skoky, tanec, akrobacie, stunty, pyramidy a pokřiky. Každý tým se zaměřuje více na jiný aspekt. V dnešní době je možné týmy rozdělit na ty, které se soustředí více na stunty a týmy převážně taneční.

Skoky si cheerleading propůjčil převážně z gymnastiky. U skoků je důležitá jednak výška, jednak samozřejmě správně provedená technika. Existuje více různých typů skoků, které se mohou řetězit a kombinovat. Mezi základní skoky patří tzv. roznožka (toe-touch), pike či side/front hurdler. Skoky je možné v rámci sestavy různě řetězit.

Tanec má v cheerleadingu dvě podoby, a to tzv. cheer dance, který sestává ze speciálních cheerleadingových pohybů, a pak tanec různých stylů, z nichž nejvíce je vidět vliv disco dance, show dance, street dance a baletní prvky (např. upravené piruety, výkopy atd.). Nejčastěji se tyto dva typy tance v choreografiích mísí, přičemž v cheer kategoriích na soutěžích převládá cheer tanec, kdežto v dance kategoriích jiné styly. Pro tanec v cheerleadingu jsou typické tzv. pompons, které - originálně - jsou vyráběny z tenkých plastových proužků různé šířky, barvy a třpytivosti s rukojetí.

Stunty jsou základními prvky pyramid. Jeden stunt tvoří pět lidí - "top" je osoba, obvykle dívka, která je zvedána a vyhazována ostatními členy; "base" je každý, kdo není top, a tvoří základ skupinky. Rozlišujeme ve skupince dva boční base, jednoho zadního (též zvaný backspotter) a jednoho předního (někdy se přední base vynechává). Mezi základní stunty patří tzv. elevator, extension či liberty. Speciálním případem stuntů jsou partnerstunty. Jeden partnerstunt tvoří jeden muž a jedna dívka (zřídkapak dvě dívky), přičemž muž zvoří základnu a dívka je topem. Více o stuntech zde.

Pyramidy vznikají spojením více stuntů dohromady a jejich různým propojením.

Akrobacie je také součástí cheerleadingu. U nás však dětem chybí průprava, proto se standard běžný v USA u nás ztěžka prosazuje. Akrobatické prvky jsou vidět především v soutěžních vystoupeních, protože na jejich provádění je obvykle zapotřebí speciální povrch z bezpečnostních důvodů. Typicky se zařazují hvězdy, rondáty, fliky, salta apod.

Pokřiky jsou prvkem rozšířeným především v anglicky mluvících zemích, kde nacházejí velkou výhodu hlavně v tom, že jim publikum rozumí. Angličtina poskytuje pro pokřiky lepší jazykové prostředky, a i proto (nejen) české cheerleaders většinou tvoří své pokřiky v angličtině. Pokřiků jsou obecně dva druhy - krátké pokřiky (chants či sidelines) a dlouhé pokřiky (cheers). Krátké pokřiky jsou tvořeny zpravidla jedním až třemi verši a třikrát se opakují.

Jak vidno, kloubí se v cheerleadingu poměrně široké spektrum různých aktivit, které všechny vyžadují různé schopnosti a dovednosti. A těch není možné dosáhnout jinak, než pravidleným tréninkem. Aby se člověk mohl stát cheerleader, musí tedy být ochoten na sobě pracovat a pravidelně trénovat. Ti, kteří u tohoto sportu vydrží, pak díky němu získají velmi komplexní pohybovou průpravu.

 

Klasifikace cheerleadingu jako sportovního odvětví

Vzhledem k neznalosti tohoto sportovního odvětví se bohužel často potkáváme s tvrzením, že cheerleading není sport, že je to jakási velmi nenáročná volnočasová aktivita, kde si pár málo oděných děvčat zatřepe třásněmi a usmívá se na publikum. Proto považujeme za nutné vyslovit definici sportu a uvést fakta, které toto tvrzení naprosto vyvrací.

Definice sportu: I definice sportu stejně jako sport samotný prošla v průběhu vývoje a formování různými podobami. Významný dokument posledního období, Evropská charta sportu (1992), k níž se připojila i Česká republika, chápe sport jako: „ všechny formy tělesné činnosti, které – ať již prostřednictvím organizované účasti či nikoli – si kladou za cíl projevení či zdokonalení tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů nebo dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních“. (www.msmt.cz, 2011)

Women's Sports Foundation stanovila čtyři kritéria, která musí aktivita naplňovat, aby bylo možné jí označit za sport: (www.womenssportsfoundation.org, 2011)

1. Musí jít o fyzickou aktivitu zahrnující přemisťování hmoty v prostoru či překonávání odporu hmoty (hmotou může být i vlastní tělo);

2. Soutěžení či soupeření v dané aktivitě musí zahrnovat protivníka (soupeřit sám se sebou nemá velký smysl);

3. Aktivita je řízena pravidly, která explicitně definují čas, místo a účel soupeření a podmínky, dle kterých se určí vítěz;

4. Primárním cílem soupeření je porovnání relativních dovedností účastníků.

Kritéria a cheerleading

1. Skoky, akrobacie, stunty – není pochyb, že v cheerleadingu jde o fyzicky velmi náročné přemísťování hmoty – lidského těla

2. Mistrovství republiky, Evropy i Mistrovství světa v cheerleadingu

3. Pravidla cheerleadingu jsou vzhledem k technické náročnosti sportu detailně propracovaná, existují lokální rozdíly v detailech, ale vzhledem ke snaze zařadit cheerleading do programu Olympijských her, již začal proces sjednocování pravidel na všech kontinentech.

4. Porovnávání soutěžních sestav je stavebním kamenem rozvoje cheerleadingu.

Tyto fakta zasazují cheerleading mezi ostatní sportovní disciplíny na české sportovní scéně.

Cheerleading je v České republice relativně mladým sportovním odvětvím ( od roku 1993), kterému se v současné době věnuje víc než tisíc děvčat a chlapců ve všech věkových kategoriích. Nejmenší cheerleaders začínají trénovat ve věku od 5 let a jsou součástí věkové divize Peewees 5-11 let. Juniorská kategorie je v rozpětí od 11 do 15 let a nejstarší Senior od 16 let. Horní věková hranice není omezena. Každoročně se koná Mistrovství České republiky v cheerleadingu a v průběhu roku různé soutěže, campy, tréninkové kliniky a jiné akce. Ve světě pravidelně probíhá Mistrovství Evropy a Mistrovství světa, mezinárodní Stunt festy, campy, školení. Kolébka tohoto sportu je v USA, proto se cheerleaders často potkávají s anglickým jazykem, při terminologii na tréninku, mezinárodních campech a soutěžích a při coachování ze zahraničí. Zejména rodiče mladých cheerleaders pozitivně hodnotí tyto zkušenosti, protože cheerleaders vidí praktické využití angličtiny v životě a v souvislosti s tím, jsou více zainteresovanými studenty při studiu jazyků.

Tréninkové jednotky jsou obvykle 2x až 4x týdně podle kvality klubu a dosažené výkonnosti a kromě specializace na cheerleading jsou zaměřené na celkový pohybový rozvoj dětí a mládeže. Součástí tréninků jsou pohybové hry, cvičení k zvětšení pohybového rozsahu, rytmická cvičení za účelem rozvoje hudebního vnímání ve spojení s pohybem, cvičení ke zlepšení pohybové koordinace a nácviky tanečních a pohybových technik při zasvěcování se základy cheerleadingu. Nejnáročnější částí jsou techniky stuntování a akrobacie, která je srovnatelná se sportovním odvětvím gymnastika. Jediným rozdílem mezi cheerleader a gymnasty je provádění gymnastických prvků nejen na zemi, ale i ve vzduchu, po výhozu ze stuntové skupinky. V České republice existuje několik desítek klubů věnujících se sportovnímu cheerleadingu.

Cheerleading je velmi širokospektrálním sportem, obsahujícím tanec, akrobacii, stuntování a skoky. Svou různorodostí najde uplatnění v tomto sportu velmi široká skupina dětí a mládeže a právě bohatá obsahová náplň tohoto sportu je u něho drží až do dospělosti. Choreografie jsou velice různorodé, naplněné dynamickými sportovními a tanečními prvky a každý rok se mění. Každá soutěžní skupina má několik vlastních choreografií. Takže na soutěžích se nenudí ani diváci. A v neposlední řadě, je to týmový sport takže člen získává i důležité sociální vazby, partu kamarádů se společným zájmem, což eliminuje v pubertálním věku nebezpečí užívání drog, či prostě jen plýtvání volného času bez náplně. Sportovci jsou vedeni k cílevědomé práci, zodpovědnému přístupu a dokážou si lépe organizovat čas. Všechny tyto vlastnosti jistě ocení dítě v dospělosti při studiu či v zaměstnání.

Náročnost cheerleadingu vyžaduje kladení důrazu na týmovou spolupráci, důvěru a zodpovědnost. Zejména při stuntování není možné bez těchto faktorů trénovat. Otočit dvojité salto na zemi je náročné a cheerleaders ho otáčejí po výhozu ve vzduchu a musí věřit svým týmovým kolegům, že je opravdu dochytí . Cheerleading je velice adrenalinovým sportem. V jakém jiném sálovém sportu si můžete zalétat bez jištění jako pták?

A velmi velkou devizou potřebnou v cheerleadingu je otevřenost a komunikace. Cheerleaders původně vznikaly jako aktivátor atmosféry na sportovních utkáních. A historicky přenesli toto nasazení, dynamiku, podporu do svého soutěžního odvětví. Takže neoddělitelnou součástí soutěžních vystoupení, tréninků či soustředění je pozitivní ladění, dobrá nálada, úsměv, obrovská týmová podpora a spolupráce, fandění a otevřená komunikace a emocionalita. Když přijdete na Mistrovství republiky v cheerleadingu můžete zažít nepřekonatelnou atmosféru, halu plnou k prasknutí, protože všichni, co již jednou zkusili, se opět rádi nechají strhnout, uvolní se a užívají náročné sportovní výkony, atmosféru sounáležitosti a emoce, které z cheerleaders doslova tryskají. Protože to je na pohybu a sportu to nejdůležitější, aby nám už jen při pomyšlení na něj vklouzl úsměv na tvář.

 A nesmíme zapomenout na vztah cheerleadingu a všech ostatních sportovních odvětví v ČR i na světě. Takřka neexistuje sportovní odvětví, které by nespolupracovalo s cheerleaders. Mimo náročných sportovních výkonů cheerleaders spolupracují s různými sportovními kluby a pomáhají vytvářet atmosféru u sportovních akcí, turnajů a soutěží. Svými úsměvy, dobrou náladou a sportovními výkony povzbuzují ostatní sportovce k výkonům a navádějí diváky sportovních akcí k podpoře sportovních výkonů a vytvoření té správné atmosféry. Tak abychom si všichni užili soutěžní klání co nejvíce a získali co největší podporu veřejnosti a zajistili návštěvnost na sportovních akcích. Cheerleading je sportovním odvětvím, které se kromě vlastního sportovního vývoje zabývá i podporou všech ostatních sportovních odvětví a úzce s nimi spolupracuje.